A, Á

 • adatgyűjtés

 • Vízrajzi feladat ellátása céljából észlelés, megfigyelés, mérés végzése, továbbá más tevékenységek körében gyűjtött adatok átvétele, a következő körben:
  - a földfelszíni és a földfelszín alatti vizek, valamint az onnan kivett és az oda bevezetett vizek fizikai, kémiai és biológiai adatai,
  - a felszíni vizek medrének, hullámterének és árterületének, valamint a földfelszín alatti vizek víztartóinak geometriai, földtani és hidraulikai adatai,
  - a földfelszíni és a földfelszín alatti vizeket befolyásoló légköri jelenségek fizikai és kémiai adatai.

 • adathiány

 • Valamely vízrajzi elem idősorában az előírt időpontnak vagy gyakoriságnak megfelelő adat hiánya.

 • adattár

  1. A vízrajzi tevékenység körébe tartozó, rendezett adatok gyűjteménye.

  2. A gyűjtemény helye, tárolásának rendszere, eszköze, működésmódja.

 • álló jég

 • A víztükröt teljes vagy csaknem teljes szélességében borító összefüggő jégtakaró.
  Képződhet a parti jég fokozatos terjeszkedéséből vagy a zajló jég összefagyásából.

 • állomás

 • A vízrajzi folyamat-megfigyelés földrajzi helye, a szükség szerinti területtel, építménnyel, mérőeszközzel.

 • állóvíz

 • Mederben vagy földfelszíni mélyedésben levő, lefolyástalan vagy természetes úton, illetve mesterségesen szabályozott, időszakos lefolyású víztömeg.
  Állóvíz a tó, mocsár, láp; halastó, tározó, horgásztó, üdülő tó stb.

 • alvízszint

 • A vízszint magassága a vízfolyásnak vízlépcső vagy zsilip alatti szakaszán olyan távolságban, amelyben a vízlépcső vagy zsilip vízszintmódosító hatása már nem érvényesül.

 • árvíznyom

 • A medréből kilépett víz apadásának megindulásakor az elöntött területen visszamaradt, a tetőzés magasságára utaló uszadék, iszaplerakódás, átnedvesedési határvonal stb.


B


C, Cs

 • csapadék
  1. A légkörből aláhulló cseppfolyós vagy szilárd halmazállapotú vízrészecske, amely eléri a föld felszínét.

  2. Valamely helyen meghatározott nagyságú gyűjtőedény felületén felfogott vízmennyiség.

  Lehet: szitálás, eső, jégeső, hó stb.


D


E, É

 • észlelés

 • Valamely vízrajzi elem mérőszámának leolvasása és feljegyzése.


F

 • felszín alatti víz

 • A földfelszín alatt, a talajban és a kőzetekben levő víz.
  A víztartó képződmény szempontjából van talajvíz, rétegvíz, karsztvíz, hasadékvíz, parti szűrésű víz.
  A víz eredete szempontjából van vadózus víz, fosszilis víz, juvenilis víz.

 • felszíni víz

 • A szárazföld felszínén lévő víz.

 • felszíni vízbevétel

 • Az a közvetlenül csapadékhullásból származó vízmennyiség, amely egy adott időszak során a vízszintes felszínen folyékony halmazállapotban megjelenik.

 • felszínközeli víz

 • A talajvíz, a parti szűrésű víz és a talajnedvesség együttes megnevezése.
  Használatos, de kerülendő megnevezés.

 • felvízszint

 • A vízlépcső vagy zsilip által felduzzasztott vízszintnek a magassága abban a távolságban, amelyben a vízlépcső vagy zsilip vízszint módosító hatása már éppen nem érvényesül.

 • folyókilométer

 • A vízfolyás torkolatától mint kiindulási ponttól a középvonalon mért kilométertávolság.

 • forrás

 • A felszín alatti vizek természetes úton földfelszínre törésének helye.

 • függély

 • A meder-keresztszelvénynek az a függőlegese, amelynek meghatározott pontjaiban a mérést vagy mintavételt végzik.


G, Gy

 • gázló

 • Gázló a folyó azon szakaszán kerül bejelentésre, ahol a hajókötelékekkel történő biztonságos áthaladáshoz szükséges minimális szélesség nem biztosítható.

 • gázlómélység

 • A gázlónak minősülő mederszakasz jellemzőitől függően a jelzés a gázló teljes szélességére vagy jól elhatárolható mélyebb meder esetében a teljes szélességre és az elhatárolt nagyobb mélységű részre (piros-zöld úszó mellett középen) határozza meg a vízmélységet. A gázlónak minősülő mederszakaszon akkor kerül mélyebb mederrész jelzésre, ha annak szélessége hajózási kisvízszintnél, illetve azt meghaladó vízállásnál legalább 50 m, hajózási kisvízszint alatti vízállásnál legalább 30 m. A két mélységértékkel jelzett gázlók esetében a mélyebb terület szélességével és annak viszonyítási vonalával kerül meghatározásra (pl. a piros úszók mellett 40 m szélességben, vagy középen 50 m szélességben, vagy zöld úszók mellett 60 m szélességben.)

 • gyakoriság

 • Valamely vízrajzi elem idősorából a megadott értékközbe eső adatok száma a) darabszámban vagy b) a vizsgált összes adat százalékában megadva.
  Gyakorisági ábra: olyan ábra, amelyről leolvasható, hogy valamely vízrajzi elem értéke a vizsgált időszakban a) hányszor vagy b) a vizsgált összes adat hány százalékában esett valamely megadott értékközbe.


H

 • hajóútszűkület

 • A folyó (Duna) azon szakasza, ahol az aktuális napi vízállásnál nem biztosítható a Duna Bizottság (DB) ajánlásában megállapított hajóútszélesség az ajánlott vízmélységgel.

 • hévíz = termálvíz

 • Minden olyan felszín alatti eredetű víz, melynek kifolyó (felszínen mért) hőmérséklete 30°C vagy annál magasabb.

 • hidrogeológia = vízföldtan

 • A földtani képződmények és az azokban lévő víz kölcsönhatásaival, valamint a felszín alatti vizek mozgásával, fizikai és kémiai sajátságaival foglalkozó tudomány.

 • hidrológia = víztan

 • A Földön előforduló vizek időbeli és térbeli eloszlásának, valamint körforgásának törvényszerűségeivel, továbbá a víz és az egyéb környezeti elemek, a víz és a benne élő szervezetek kölcsönhatásaival foglalkozó tudomány.

 • hidrológiai év = víztani év

 • A novemberrel kezdődő 12 egymás után következő naptári hónap.

 • hidrometeorológia

 • A légköri jelenségek víztani hatásával foglalkozó tudomány.
  A meteorológia és a hidrológia határtudománya, amely alkalmazás szempontjából hidrológiai, megfigyelés és elemzés szempontjából viszont főként meteorológiai tevékenység.

 • hidrometria = vízméréstan

 • A Föld vizeinek mérési módszereivel és a hozzávaló mérőeszközökkel foglalkozó tudomány.

 • hidroszféra = vízburok

 • A Földön valamennyi fizikai állapotban és alakban előforduló víz összessége.
  Természeti környezetünk egyik meghatározó része, amelynek egyedülálló sajátsága, hogy a természetet, a társadalmat és a gazdasági tevékenységet csaknem minden részében átjárja.

 • hordalékhozam

 • Valamely meder-keresztszelvényen a meghatározott időegység alatt áthaladó lebegtetett, illetőleg görgetett hordalék mennyisége.

 • hordalékmennyiség

  1. A lebegtetett, illetve görgetett hordalék tömege.

  2. A lebegtetett, illetve görgetett hordalékhozam összege valamely időszakban.

 • hordaléktöménység

 • Valamely víztérfogatban lévő lebegtetett, illetve görgetett hordalék tömegének és a víztérfogatnak a hányadosa.

 • hósűrűség

 • A hó-minta fajsúlya.
  Egységnyi területű talajfelszínen fekvő hóoszlop súlyának és magasságának hányadosa.

 • hó-vízegyenérték

 • Annak a vízoszlopnak a magassága, amely az előírás szerinti hó-mintavétel helyén, a hó-minta elolvasztása esetén keletkezne.

 • hó-víztartalom

 • Valamely területen található hórétegben tárolódó víz mennyisége.


I,Í


J


K


L, Ly

 • lebegtetett hordalék

 • A vízben lévő szilárd anyagnak az a része, amely a víz turbulenciája, illetőleg a Brown-mozgás hatására nem rakódik le a mederfenékre.

 • léghőmérséklet

 • Az a hőmérséklet, amelyet valamely helyen, a szabad levegőn közvetlen napsugárzástól védett hőmérő jelez.

 • légköri víz

 • A légkörben lebegő, illetőleg mozgó folyékony vagy szilárd vízrészecskék halmaza.

 • légkörtan

 • meteorológia


M

 • mederteltség

 • A pillanatnyi vízállásnak a vízjáték százalékában kifejezett értéke.

 • megfigyelés

 • Valamely változékony vízrajzi elemnek, jelenségnek és környezetének előírás szerint történő megnézése (vizuális érzékelése), megállapítás leszűrése és feljegyzése.
  A megfigyelés eredménye lehet számszerű (pl.: 20 %-os zajló jég) vagy szöveges (pl.: parti jég)

 • mérés

 • Valamely vízrajzi elem mérőszámának mérőeszköz alkalmazásával történő meghatározása és feljegyzése vagy önműködő rögzítése.

 • mérési szelvény

 • Az a meder-keresztszelvény, amelyben a konkrét mérést végzik.

 • meteorológia = légkörtan

 • A légkör jelenségeinek és a légkörben lejátszódó folyamatoknak a vizsgálatával foglalkozó tudomány.


N, Ny

 • nulla-pont

 • Az állomás kijelölt, tartósan változatlan magasságú pontja, amelynek - mint viszonyítási pontnak - a szintjétől mérik rendszeresen a vízállást.
  A kijelölt pont lehet a vízmérce 0 osztása, a kút pereme vagy a kútakna teteje, stb.
  Magyarországon a nulla-pont magasságát a Balti tenger középvízszintjéhez képest adják meg (m B.f.).


O, Ó


Ö, Ő


P

 • parti jég

 • A víztükör part menti sávjában képződő, és a part vonalához kötődött vékony álló jég.


R


S, Sz

 • sodorvonal

 • A folyó egymás után következő keresztszelvényeinek a legnagyobb sebességű pontjait összekötő képzeletbeli vonal.
  Vízszintes vetületben rendszerint egybeesik a legnagyobb mélységek vonalával.


T, Ty

 • talajnedvesség

 • A telítetlen talajtartomány meghatározott helyén a talaj hézagaiban lévő víz. Mennyiségét a száraz talaj tömeg- vagy hézagtérfogat százalékában kifejezve adják meg.

 • talajvíz

 • A felszín alatti első vízzáró réteg fölött elhelyezkedő vízvezető réteg hézagait teljesen kitöltő, szabad felszínű víz.

 • tartósság

 • Valamely vízrajzi elem idősorából a megadott értéket elérő vagy meghaladó időszakok együttes tartama a) napokban vagy b) a vizsgált teljes időtartam százalékában megadva.
  Tartóssági ábra: olyan ábra, amelyről leolvasható, hogy valamely vízrajzi elem értéke a vizsgált időszak a) hány napján vagy b) hány százalékában volt nagyobb (vagy kisebb) valamely megadott értéknél.

 • távjelzés

 • Az állomáson valamely állapot bekövetkezésének automatikus figyelése és a bekövetkezés tényének automatikus közlése az erre kijelölt hellyel.

 • távmérés

 • Az állomás mérőeszközének mérőközpontból távvezérléssel való automatikus működtetése, és a mért adat fogadása a mérőközpontban.


U, Ú

 • UTC

 • Az egyezményes koordinált világidő vagy röviden koordinált világidő (Universal Time Coordinated, UTC) az a hivatkozási időzóna, amelyhez a Föld többi időzónáját viszonyítjuk. Ez a greenwichi középidő (GMT) utódja és néha még mindkét jelölést használják, bár a két fogalom nem azonos. Az UTC használata ajánlott, a GMT mint fogalom elavultnak tekinthető.
  Magyarországon az UTC nyári időszámítás alatt kettő, téli időszámítás idején pedig egy órával kevesebb, mint a helyi idő.


Ü, Ű


X, Y


V

 • vízállás

 • A vízszín magassága illetőleg mélysége a vízrajzi állomás nulla-pontjának, mint viszonyítási pontnak a szintjétől.
  Valamely vízrajzi állomás vízállás adataival kapcsolatban gyakran használt jelölések:

  LKV legkisebb vízállás a megfigyelt legkisebb jégmentes vízállás, a megfigyelés kezdete óta
  LKV
  legkisebb jeges vízállás a megfigyelt legkisebb jeges vízállás, a megfigyelés kezdete óta
  KV kisvízállás a megfigyelt legkisebb, jégmentes vízállás, valamely meghatározott időszakon belül
  KV
  jeges kisvízállás a megfigyelt legkisebb jeges vízállás, valamely meghatározott időszakon belül
  KKV közepes kisvízállás az évi kisvízállásoknak vagy valamely meghatározott hónap (pl. augusztus) kisvízállásainak számtani középértéke, valamely többévi időszakon belül
  KÖV középvízállás a szabályos gyakorisággal megfigyelt vízállás adatok számtani középértéke, valamely meghatározott időszakon belül
  NV nagyvízállás a megfigyelt legnagyobb, jégmentes vízállás, valamely meghatározott időszakon belül
  NV
  jeges nagyvízállás a megfigyelt legnagyobb jeges vízállás, valamely meghatározott időszakon belül
  KNV közepes nagyvízállás az évi nagyvízállásoknak vagy valamely meghatározott hónap (pl. január) nagyvízállásainak számtani középértéke, valamely többévi időszakon belül
  LNV legnagyobb vízállás a megfigyelt legnagyobb jégmentes vízállás, a megfigyelés kezdete óta
  LNV
  legnagyobb jeges vízállás a megfigyelt legnagyobb jeges vízállás, a megfigyelés kezdete óta

  A nulla-pont feletti vízállás minden esetben plusz (+), a nulla-pont alatti vízállás pedig mínusz (-) előjelű. Felszíni állomáson csak a mínusz előjelet kell kiírni; felszín alatti állomáson mindkét előjelet ki kell írni.
  Gyakran használt kifejezés a „készültségi vízállás”: valamely vízrajzi állomáson ár- és belvízvédelmi szempontból az egyes készültségi fokozatokra meghatározott vízállás.
  Az „árvíztábla”: valamely nevezetes árvíz legnagyobb vízállásának, más szóval az árvíz magasságának megjelölésére szolgáló jel.

 • vízgazdálkodás

 • A természet vízháztartásának a társadalom szükségleteivel és érdekeivel való -a természeti környezet megóvásának követelményét figyelembe vevő- legkedvezőbb összehangolására irányuló tudományos, műszaki, gazdasági és igazgatási tevékenység.

 • vízgyűjtő

 • A földfelszín, illetve a talaj- és kőzetrétegek azon része, ahonnan a víz meghatározott helyhez (szelvényhez, befogadóhoz) áramlik.
  A felszíni és a felszín alatti vízgyűjtő ritkán esik egybe.
  Lásd még: vízválasztó

 • vízhasználat
  1. Az a tevékenység, amelynek következménye a víz lefolyási, áramlási viszonyainak, mennyiségének, minőségének továbbá a medrének, partjának a víz hasznosítása érdekében való befolyásolása.

  2. A vízkivétel és a vízbevezetés céljára létesített építmény, illetőleg eszköz.

 • vízháztartás

 • Valamely terület vízforgalmának alakulása meghatározott időszak alatt.

 • vízhozam

 • Valamely szelvényen (vízfolyás meder-keresztszelvényen, csővezetéken, forrás fakadási helyén), meghatározott időegység alatt átfolyó vízmennyiség.
  Valamely vízrajzi állomás vízhozam adataival kapcsolatban gyakran használt jelölések:

  LKQ legkisebb vízhozam a legkisebb vízhozam, a megfigyelés kezdete óta
  KQ kisvízhozam a legkisebb vízhozam, valamely meg-határozott időszakon belül
  KKQ közepes kisvízhozam az évi kisvízhozamoknak vagy valamely meghatározott hónap (pl. augusztus) kisvízhozamainak számtani középértéke, valamely többévi időszakon belül
  KÖQ középvízhozam a szabályos gyakoriságú vízhozam adatok számtani középértéke, valamely meghatározott időszakon belül
  NQ nagyvízhozam a legnagyobb vízhozam, valamely meghatározott időszakon belül
  KNQ közepes nagyvízhozam az évi nagyvízhozamoknak vagy vala-mely meghatározott hónap (pl. január) nagyvízhozamainak számtani középértéke, valamely többévi időszakon belül
  LNQ legnagyobb vízhozam a legnagyobb vízhozam, a megfigyelés kezdete óta

 • vízhozam-összefüggés

 • Valamely szelvényen átfolyó vízhozamnak a szelvény vízállásával és más egyéb jellemzőivel (vízszínesés, mederérdesség stb.) való kapcsolatát leíró, egy vagy több független változós függvény.
  Az egy független változós vízhozam-összefüggést vízhozamgörbének nevezik.

 • vízhőmérséklet

 • A hőmérséklet a víztest meghatározott pontjában.

 • vízjárás

 • A vízrajzi elemek időbeni és térbeli változására vonatkozó szabályszerűségek összessége, amely változásokat természeti hatások (fizikai, földrajzi hatások, elsősorban éghajlati körülmények), valamint mesterséges ráhatások idéznek elő.

 • vízjáték

 • A vízfolyás vagy tó meghatározott szelvényében valamely időszakban előfordult legmagasabb és legalacsonyabb vízállás különbsége.

 • vízjelzés

 • A vízjárás pillanatnyi jellemzőinek számbavétele, várhatóan bekövetkező jellemzőinek és a bekövetkezés várható időpontjának meghatározása.

 • vízmérleg

 • Valamely terület vízháztartásának egyenleg-összetevőit számszerűen feltűntető kimutatás.

 • vízrajz (hidrográfia)
  1. A földi vízburok jelenségeinek a megfigyelésével, a jelenségeknek és azok változásának a leírásával foglalkozó tudomány.

  2. Valamely folyó-, állóvíz, illetőleg terület meghatározott szempontból való leírása.

  A vízrajz különösen a hidrológia és a hidrometria módszereit, valamint eszközeit alkalmazza, és a vízgazdálkodási gyakorlatot szolgálja.

 • vízrajzi

 • A vízrajzzal foglalkozó, a vízrajzra vonatkozó, ennek körébe tartozó.

 • vízrajzi adat

 • A vizek jellemzőinek, valamint a vizek és környezetük közötti, illetőleg a vizek és a bennük élő szervezetek közötti kapcsolatok jellemzőinek megismeréséhez és a jellemzők előrejelzéséhez hozzásegítő, nyilvántartott ismeret.
  Valamely vízrajzi elemre vonatkozóan az észlelés, megfigyelés, illetve mérés helyén közvetlenül feljegyzett vagy automatikusan rögzített adatot szokás nyers ~nak nevezni.

 • vízrajzi elem

 • A földi vízburok jelenségeinek valamilyen megfigyelhető, általában mérhető jellemzője.

 • vízrajzi szolgálat
  1. Közérdekű, országosan szabályozott vízrajzi tevékenység.

  2. A tevékenységnek a szervezete.

 • vízrajzi tevékenység

 • Tartós, rendszeres tevékenység a következő feladatkörben:
  - vízrajzi adatok gyűjtése, elsődleges feldolgozása, tárolása, közreadása;
  - vízrajzi feltárás;
  - vízjelzés;
  - a vízrajzban alkalmazott módszerek, eljárások, eszközök fejlesztése.

  A Meteorológiai Világszervezet (WMO) lényegében a vízrajzi tevékenység meghatározására használja az "operational hydrology" angol nyelvű megnevezést, amely a következő feladatkört tartalmazza:

  1. alapadatok mérése állomáshálózatban, az alapadatok gyűjtése, továbbítása, feldolgozása, tárolása, visszakeresése és közreadása;

  2. előrejelzés;

  3. a következő szakterületek módszereinek, eljárásainak és eszközeinek fejlesztése és tökéletesítése:

  4. - észlelőhálózat-tervezés,
   - műszer-fejlesztés,
   - észlelési műszerek és módszerek szabványosítása,
   - adattovábbítás és feldolgozás,
   - adatok szolgáltatása tervezési célokra,
   - előrejelzés.

 • vízrendszer

 • Valamely területen természetesen összefüggő, illetőleg mesterségesen összekapcsolt vizek összessége.

 • vízsebesség

 • pontbeli sebesség; függély középsebesség; szelvény középsebesség.

 • vízszín

 • A víz felszíne, amelyen a légkörivel megegyező nyomás van.

 • vízszínesés

 • A mozgó víz felszínének a mozgás irányával párhuzamos egységnyi vízszintes távolságra vonatkoztatott magasságkülönbsége.

 • vízszint

 • A vízszín magassága vagy mélysége valamely adott helyen, egy kitüntetett szinttől (leginkább a tengerszint fölött, illetőleg a terepszint alatt).
  Magyarországon a Balti-tenger átlagos vízszintjéhez viszonyított magasságot használják (m B.f).

 • vízválasztó (vízgyűjtőhatár)

 • A szomszédos vízgyűjtőket elválasztó vonal, amelytől a víz vagy az egyik vagy a másik vízgyűjtőbe áramlik.

 • V.O. kő

 • Főbb folyók partján egymástól 2-3 km-re kijelölt nyilvántartási szelvények végpontjain elhelyezett, a mederfelvételek célját szolgáló vízszintes és függőleges értelmű geodéziai alappont.
  A V.O. kövek hálózatát az 1890-es években, folyóink térképezése alkalmával az egykori Vízrajzi Osztály (V.O.) helyezte el.

 • vonatkozási idő

 • Az az időpont, amelyre vonatkoztatva az észlelés, megfigyelés, mérés eredményét nyilvántartják.


Z, Zs

 • zajló jég

 • A folyóvíz felszínén úszó jégtáblák.